სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები“ განთავსდა ღიად ხელმისაწვდომ ჟურნალთა ყველაზე დიდ და ავტორიტეტულ DOAJ-ის ბაზაში

19 თებერვალი, 2024

SEU- სამეცნიერო ჟურნალისოციალურ მეცნიერებათა ვექტორებიგანთავსდა ღიად ხელმისაწვდომ ჟურნალთა ყველაზე დიდ და ავტორიტეტულ DOAJ-ის ბაზაშიhttps://shorturl.at/iqTU6  

ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ SEU - ს სამეცნიერო ჟურნალი შეესაბამება ღიაობის საერთაშორისო სტანდარტებს და ეთიკის წესებს

SEU- სამეცნიერო ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები წარმოადგენს პერიოდულ საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად გამოცემას, რომელიც მიზნად ისახავს აკადემიური დისკუსიის გაღრმავებას: https://vectors.ge/ 

ჟურნალს აქვს საერთაშორისო სტანდარტული სერიული ნომერი ელექტრონული (E-ISSN) და ბეჭდვითი სახით (ISSN) პერიოდული გამოცემებისთვის.

ჟურნალი გამოიცემა წელიწადში ორჯერ.

Message body empty