სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სასწავლო პროცესი

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

სასწავლო პროცესში ჩართვის მიზნით, ყოველი ახალი სასწავლო წლის/სემესტრის დაწყებამდე, სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლა გულისხმობს სწავლის საფასურის გადახდას სტუდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული გრაფიკით და წარმოადგენს აკადემიური რეგისტრაციის გავლის წინაპირობას. ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის გარეშე სტუდენტი ვერ გაივლის აკადემიურ რეგისტრაციას.

Message body empty