სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ხარისხის განვითარების დეპარტამენტი
ანალიზის სამსახური
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
საქმისწარმოებისა და რეესტრის სამსახური
აქტივების მართვის მენეჯერი
ფინანსური მართვისა და აღრიცხვის სამსახური
შესყიდვების, მომარაგებისა და დამხმარე სერვისების დეპარტამენტი
სამეცნიერო-კვლევითი განვითარებისა და პროექტების მართვის სამსახური
ინსტიტუციური კვლევითი ფონდი
ევროპული ინტეგრაციის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური
პერსონალის მართვის სამსახური
იურიდიული სამსახური
კარიერული განვითარებისა და კურსდამთ ავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
სამედიცინო კაბინეტი
სტუდენტური სერვისების დეპარტამენტი
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ბიბლიოთეკა
სასწავლო პროცესისა და გამოცდების მართვის დეპარტამენტი
საგამოცდო ცენტრი
შრომის უსაფრთხოების სამსახური
დაცვის სამსახური
საერთო საცხოვრებელი
დასუფთავების ზედამხედველობის სამსახური
სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
ვიცე-რექტორი სამეცნიერო - კვლევითი მიმართულებით
ვიცე-რექტორი აკადემიური მიმართულებით
ვიცე-რექტორი ფინანსებისა და რესურსების მიმართულებით
ვიცე-რექტორი ადმინისტრაციული მიმართულებით
რექტორის აპატარი
ფინანსური კომიტეტი
რექტორის საბჭო
მრჩეველთა საბჭო
ტრენინგ ცენტრი
პარტნიორთა
კრება
რექტორი
აკადემიური
საბჭო
სპორტისა და კულტურის სამსახური

Message body empty