სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სასარგებლო ინფორმაცია

მცირე პრაქტიკული რჩევები მკვლევრებისთვის

მაღალი სამეცნიერო რეიტინგისთვის მკვლევრები, აკადემიური პერსონალი და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები აქტიურები უნდა იყონ, მუდმივად ახორციელებდნენ კვლევებს და თავიანთ ნაშრომებს აქვეყნებდნენ საერთაშორისო სამეცნიერო ასპარეზზე.

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU, უკვე დარეგისტრირებულია საერთაშორისო სამეცნიერო სოციალურ ქსელზე Academia.edu-ზე და EURAXESS პორტალზე. აღნიშნულ პორტალზე რეგისტრაცია საშუალებას აძლევს მკვლევარს, მოიძიოს გრანტი, დაამყაროს პროფესიული კონტაქტები და პირდაპირ დაუკავშირდეს მასპინძელ/დამსაქმებელ სასწავლო ან კვლევით დაწესებულებას.

ამასთან, სამეცნიერო პროდუქტიულობის გაზრდისა და ცნობადობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით მეცნიერებისა და მკვლევრებისთვის რეკომენდებულია საკუთარი სამეცნიერო კოდის ე.წ. Researcher ID-ის შექმნა შემდეგ საიტზე.

სასურველია, მეცნიერებმა სამეცნიერო კვლევები გამოაქვეყნონ ისეთ ჟურნალებში, რომლებიც აღიარებულია საერთაშორისო ელექტრონული სამეცნიერო მონაცემთა ბაზების მიერ. მრავალი საერთაშორისოდ აღიარებული მონაცემთა ბაზებიდან შეიძლება რამდენიმეს გამოყოფა,რომლების წამყვან პოზიციებს იკავებენ ამ სფეროში.

Google Scholar - არის ამერიკული კორპორაცია Google-ის ყველა სამეცნიერო დარგის და ნაწარმოების ყველა ფორმის უფასო საძიებო სისტემა. სისტემა ფუნქციონირებს 2004 წლიდან. Google Scholar-ი ასრულებს მსოფლიო მასშტაბით არა მხოლოდ ონლაინ დოკუმენტების ძიებას, არამედ ძიებას ბიბლიოთეკების კატალოგებში აღნუსხულ გამოცემებზე. Google Scholar ითვლის ავტორის ციტირების სხვადასხვა ინდექსს მის ბაზაში ჩართული ინფორმაციის გამოყენებით. ასევე ახდენს ავტორის h-ინდექსისა და i10-ინდექსის დათვლას, მთლიანი პერიოდისა და ბოლო ხუთწლიანი პერიოდისათვის.  Google Scholar -შია ავტორმა უნდა შექმნას პერსონალური პროფილი. რაც ყველაზე მარტივადაა შესაძლებელი, იგი მხოლოდ აკადემიურ სექტორში მოღვაწეობასა და ნაშრომების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის სტანდარტიზაციას ითხოვს.

Microsoft Academic არის უფასო საზოგადოებრივი ინტერნეტის საძიებო სისტემა აკადემიური პუბლიკაციებისა და ლიტერატურისთვის, რომელიც შეიქმნა Microsoft Research- ის მიერ. 2016 წელს ხელახლა ამოქმედდა ინსტრუმენტი, რომელიც შეიცავს მონაცემთა მთლიანად სტრუქტურას და საძიებო სისტემას  საძიებო ტექნოლოგიების გამოყენებით. ამჟამად ინდექსირებულია 220 მილიონზე მეტი პუბლიკაცია, 88 მილიონი ჟურნალის სტატია. წევრებს შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია სიახლეების შესახებ და თვალი ადევნონ, თუ რა ციტირებები განხორციელდა იმ ტექსტებზე, რომლებიც მათი ინტერესის სფეროს განეკუთვნება.

Mendeley - არის კომპანია, რომელიც მდებარეობს დიდ ბრიტანეთში, იგი 2013 წლის დასაწყისში  შეიძინა აკადემიურმა გამომცემელმა Elsevier- მა.  Mendeley ცნობილია თავისი ცნობარის მენეჯერით, რომელიც გამოიყენება სამეცნიერო ნაშრომების გაზიარებისათვის და სამეცნიერო სტატიებისათვის ბიბლიოგრაფიების შესაქმნელად. ის წარმოადგენს ერთ-ერთ მეტად მნიშვნელოვან ბაზას თანამედროვე მეცნიერის ცხოვრებაში, ვინაიდან იგი წარმოადგენს მეცნიერთა საურთიერთო და ტექსტების გასაზიარებელ პლატფორმას. Mendeley ასევე იძლევა შესაძლებლობას, რომ მოძიებულ იქნას მიზნობრივი დაფინანსება ავტორთათვის საინტერესო პროექტების ფარგლებში. Mendeley არის უფასო მითითების მენეჯერი და აკადემიური სოციალური ქსელი, რომელიც დაგეხმარებათ ორგანიზება გაუწიოთ თქვენს კვლევას, ითანამშრომლოთ სხვებთან ინტერნეტით და აღმოაჩინოთ უახლესი კვლევები: ავტომატურად წარმოქმნით ბიბლიოგრაფიებს, მარტივად ითანამშრომლებთ სხვა მკვლევრებთან ინტერნეტით, მარტივად შეიტანთ ნაშრომებს სხვა კვლევითი პროგრამიდან, იპოვით შესაბამის ნაშრომებს, რასაც კითხულობთ.

Scopus აერთიანებს ამომწურავ, აბსტრაქტულ და ციტირების მონაცემთა ბაზას გამდიდრებულ მონაცემებთან და სამეცნიერო შინაარსთან დაკავშირებულ მასალებთან. Scopus  არის Elsevier ის აბსტრაქტებისა და ციტირების მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოქმედებს 2004 წლიდან. ავტორებისთვის, რომლებმაც გამოაქვეყნეს ერთზე მეტი სტატია, ინდივიდუალური ანგარიშები იქმნება Scopus–ში ავტორის პროფილები უნიკალური ავტორების იდენტიფიკატორით (ავტორი ID). ეს პროფილები შეიცავს ინფორმაციას, როგორიცაა ავტორის სახელის ვარიაციები, სამუშაო ადგილების სია, პუბლიკაციების რაოდენობა, გამოქვეყნების წლების წლები, კვლევის სფეროები, ბმულები მთავარ ავტორებთან, ციტატების საერთო რაოდენობა ავტორის პუბლიკაციებზე, ავტორის მიერ მოყვანილი წყაროების საერთო რაოდენობა, ავტორის Hirsch ინდექსი და ა.შ. მონაცემთა ბაზა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ უნიკალური ავტორების იდენტიფიკატორები საძიებო მოთხოვნების წარმოსაქმნელად და შექმნან ელ.ფოსტა ან შეტყობინებები საავტორო პროფილების ცვლილებებისთვის.

Web of Science არის  დამოუკიდებელი გლობალური ციტირების მონაცემების ბაზა. 9000 – ზე მეტი წამყვანი აკადემიური, კორპორაციული და სამთავრობო ინსტიტუტი და მილიონობით მკვლევარი ენდობა Web Science–ს, რომ წარმოადგინონ მაღალი ხარისხის კვლევები, მიიღონ ცოდნა და მიიღონ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც წარმართავს მათი ინსტიტუტის მომავალს და კვლევის სტრატეგიას. Web of Science არის ვებსაიტი, რომელიც უზრუნველყოფს გამოწერაზე დაფუძნებულ წვდომას მრავალ მონაცემთა ბაზაზე, რომლებიც უზრუნველყოფს მრავალფეროვან ციტირების მონაცემებს მრავალი სხვადასხვა აკადემიური დისციპლინისთვის. იგი თავდაპირველად წარმოებული იყო სამეცნიერო ინფორმაციის ინსტიტუტის (ISI) მიერ და ამჟამად შენარჩუნებულია Clarivate Analytics მიერ. Web of Science იყენებს ძიების და ანალიზის სხვადასხვა შესაძლებლობებს. პირველ რიგში, გამოყენებულია ციტირების ინდექსაცია, რაც გაუმჯობესებულია დისციპლინებში შედეგების ძიების შესაძლებლობით. 

მცირე პრაქტიკული რჩევები ავტორებისათვის, რომლებიც საერთაშორისო მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში აპირებენ პუბლიკაციების გამოქვეყნებას.

  • ხშირად გამოიყენონ აკადემიური სოციალური ქსელები და ინტერნეტ რესურსები
  • გამოსაქვეყნებელი ნაშრომები, ტექნიკურად შესრულებული უნდა იყოს გარკვეული სტანდარტების შესაბამისად, იმის მიხედვით თუ სად აპირებს გამოცემას.
  • ნაშრომებში აბსტრაქტი შესრულებული უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე, რათა გასაგები გახდეს საერთაშორისო საზოგადოებისათვის. აბსტრაქტში გამოიყენეთ თქვენს სფეროში არსებული ტერმინოლოგიები.
  • ნაშრომში ავტორებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ საკვანძო სიტყვებს, რომელიც უნდა იყოს როგორც ქართულ ასევე ინგლისურ ენაზე.
  • ავტორები ტექსტზე მუშაობისას იყენებენ სხვადასხვა ნაშრომებს, კვლევებსა და ინტერნეტ რესურსებს, ნაშრომში გამოყენებული ინფორმაციის წყარო მითითებული უნდა იყოს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, ინგლისურ ენაზე, რადგან ზოგიერთი მონაცემთა ბაზა ამუშავებს ინფორმაციას მხოლოდ ინგლისურ ენაზე და ქართული შრიფტით გაკეთებული მინიშნება, ციტირების ინდექსის გაანგარიშების დროს ვერ აღიქმება და შესაბამისად გავლენას ვერ მოახდენს.
  • ავტორებმა გამოქვეყნებულ ყველა სტატიაში, საკუთარი მონაცემები უნდა მიუთითოს ერთნაირად, სრულყოფილად, ზუსტი მონაცემების დაცვით (მაგ: არ უნდა იყოს ანა, ანნა, ანი).
  • უნდა მოახდინოს საკუთარი გამოქვეყნებული ნაშრომიდან ციტირება ე.წ თვითციტირება.
  • თანაავტორებად გაიხადონ ისეთი კოლეგები, რომელთაც მაღალი ციტირების მაჩვენებელი აქვთ.
Message body empty