სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

დოკუმენტაცია

წესდებაეთიკის კოდექსიდებულებააკადემიური საბჭოს რეგლამენტისამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დებულებაშინაგანაწესისასწავლო პროცესის რეგულირების წესისაქმისწარმოების წესისაბაკალავრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია                                                                     სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების წესისტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმები                                                                 საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, გადასინჯვისა და შეწყვეტის პროცედურებიაკადემიური კონკურსის ჩატარებისა და აკადემიური თანამდებობების დაკავების წესიაკადემიური პერსონალის აფილირების წესი                                                                          სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია                                                                ხარისხის გაუმჯობესებისა და განვითარების პოლიტიკაინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და მექანიზმებიპერსონალის მართვის პოლიტიკა                                                                                                                                           ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა                                                             ფინანსური მართვის პოლიტიკა                                                      ბიზნეს უწყვეტობისა და რისკების მართვის გეგმა                                                                          ერთიანი ღონისძიებების გეგმა ახალი კორონავირუსის (covid-19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნითელექტრონული სწავლების განხორციელების წესი  საქმეთა ნომენკლატურაპროფესიული განვითარების ტრენინგები                                                                                  საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ფორმირება და შეფასების მეთოდოლოგიასაქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს აკადემიური პერსონალის მიერ აკადემიური წლის განმავლობაში შესასრულებელი სამუშაოსა და შესაბამისი აქტივობების მიხედვით დასაგროვებელი ქულების ოდენობებიევროპული ინტეგრაციის კვლევითი ცენტრის დებულებაატესტაციის წესიდებულება სტუდენტთა პრაქტიკის შესახებ

Message body empty