სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ტრენინგ ცენტრი

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა

განრიგი

დაწყების თარიღი:

15 ოქტომბერი, 2019

ტრეინინგის პერიოდულობა:

სამშაბათი 18:00 -23:00 საათი, ხუთშაბათი 18:00 -23:00 საათი, შაბათი და კვირა 10:00 -18:00 საათი

დამთავრების თარიღი:

17 ნოემბერი, 2019

მიმოხილვა

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამაზე.

დარეგისტრირდი

გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის განხორციელების შესახებ

შრომის უსართხოების სპეციალისტის პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების ,,შრომის უსაფრთოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად.

სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატებს. აღნიშნული სერტიფიკატის მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის თანამდებობაზე.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

პროგრამაზე დაიშვება 18 წლის ასაკის მქონე პირი, რომელსაც აქვს საშუალო განათლება.

სწავლის შედეგები

მსმენელს პროგრამის დასრულებისას:

 • აქვს სპეციალური ცოდნა შრომის უსაფრთხოების სფეროში;
 • იცნობს შრომის უსაფრთხოების სფეროში არსებულ ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობას;
 • შეუძლია შეაფასოს დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საფრთხეები და რისკები;
 • შეუძლია უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების რეგისტრაცია, მოკვლევა და ანგარიშგება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


ტრენინგის განრიგი

 • ტრენინგის დასაწყისი: 15 ოქტომბერი
 • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 15 ოქტომბრიდან 17 ნოემბრის ჩათვლით


ჩატარების დრო:

 • სამშაბათი 18:00 -23:00 საათი
 • ხუთშაბათი 18:00 -23:00 საათი
 • შაბათი და კვირა 10:00 -18:00 საათი

საფასური და რეგისტრაცია

 • ტრენინგის ღირებულება: 1290 ლარი
 • ონლაინ რეგისტრაცია იწარმოებს 12 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით

ერთი ორგანიზაციიდან ან ოჯახიდან 2 ან მეტი წარმომადგენლის შემთხევაში მოქმედებს შემდეგი ფასდაკლება:

 • 2300 ლარი - 2 მსმენელი (1150 ₾-1 მსმენელი)
 • 3300 ლარი - 3 მსმენელი (1100 ₾-1 მსმენელი)
 • 4200 ლარი - 4 მსმენელი (1050 ₾-1მსმენელი)
 • 5000 ლარი - 5 მსმენელი (1000 ₾-1 მსმენელი)

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს ტრენინგის დაწყებამდე

ტრენერები: კოტე ნანობაშვილი, გოჩა მუსელიანი, ირაკლი ამირანაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

 • თბილისი, წინანდლის ქ. 9 საქართველო
 • ელ-ფოსტა: [email protected]
 • ტელ: 032 2 90 00 00 555 29 63 28

საქართველოს ბანკი
ა/ნ GE28BG0000000600168600GEL

თემატიკა

შრომის უსაფრთოების პროგრამის მიზანია ,,შრომის უსაფრთოების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს შრომის უსაფრთოების სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი კომპეტენციები და უნარ-ჩვევები ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის სწორი მართვისათვის.

ტრენინგის ღირებულება

1290 ლარი

რეგისტრაცია
Message body empty