სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ტრენინგ ცენტრი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის პრაქტიკული სასერტიფიკატო კურსი

განრიგი

დაწყების თარიღი:

16 მარტი, 2020

ტრეინინგის პერიოდულობა:

ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 19:00- 21:30 სთ

დამთავრების თარიღი:

20 აპრილი, 2020

მიმოხილვა

კურსის  მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს მოქმედი გადასახადების მიხედვით დაბეგვრის ძირითადი პრინციპები და საგადასახადო კოდექსი ყველა ძირითად პრაქტიკულ ასპექტში.  გააცნოს, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა, გადასახადის გადამხდელის ელექტრონული პორტალი და მასთან მუშაობა. კურსი პრაქტიკული ხასიათისაა.

კურსი განკუთვნილია:

 • მეწარმე პირთათვის;
 • კომპანიის მენეჯერებისთვის;
 • საბუღალტრო სფეროში დასაქმების მსურველი პირებისთვის;
 • დამწყები ბუღალტრებისთვის;
 • საგადასახადო დაბეგვრის  და ძირითადი პრინციპებით დაინტერესებული პირებისთვის, რომელთაც  შეძენილი აქვთ ზოგადი ცოდნა ფინანსური აღრიცხვის სფეროში;

საჭირო ფორმულების განხილვა და მონაცემთა ბაზების ოპტიმიზაცია ანგარიშგების აწყობისთვის

ფინანსური ანგარიშგების აწყობა Ms.excel-ში

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამზედველობის სამსახურის ვებ-გვერდის www.reportal.ge მიმოხილვა. კომპანიის რეგისტრაცია,ციფრული ფორმების განხილვა და ანგარიშგების წარდგენის ეტაპების მიმოხილვა.

ფინალური ტესტირება

კურსის განმავლობაში თქვენთან იმუშავებენ, ტრენერები:

ლაშა ღვინიანიძე- ბუღალტული და საგადასახადო საქმის პრაქტიკული კურსის ტრენერი სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებაში 2004 წლიდან ( საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, კავკასიის აკადემიური ცენტრი, გაუ). ფინანსური და სააღრიცხვო საქმის მოქმედი ხელმძღვანელი. ინდივიდუალური პრაქტიკის კონსულტანტი აღრიცხვვის და აუდიტის საკითხებში.

ნინო ოღაძე  (რეპორტალი და ფინანსური ანგარიშგება) 2011 წლიდან არის ACCA წევრი.2011 წლიდან საქართველოს პროფესიონალ       ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ასოცირებული წევრი. 2015 წლიდან Microsoft Office Excell 2010-ის სერთიფიცირებული წევრი.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ:

 • საგადასახადო სისტემისა და დაბეგვრის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენებას
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან და დაბეგვრის მარეგულირებელ კანონქვემდებარე აქტებთან მუშაობას
 • არსებული გადასახადების შესახებ ცოდნის გაღრმავებას
 • რეპორტალის გამოყენებას

კურსი დაიწყება 16 მარტს!

კურსის განმავლობაში, მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასწავლო მასალით.

 სწავლის საფასური : 480  ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სეუ-ს სერტიფიკატი.

კურსის ხანგრძლივობა: 5 კვირა, 37 საათი

სალექციო დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 19:00- 21:30 სთ.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: https://bit.ly/37IRGM5

სეუს სტურენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მოქმედებს  20%-იანი ფასდაკლება!

ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი პირის დარეგისტრირების შემთხვევაში მოქმედებს 10% -იანი ფასდაკლება!

საკონტაქტო ინფორმაცია:

• თბილისი, წინანდლის ქ. 9 საქართველო
• ელ-ფოსტა: [email protected]
• ტელ: 032 2 90 00 00 555 29 63 28

საქართველოს ბანკი
GE82BG0000000304043700GEL

თემატიკა

კურსის თემატიკა,  როგორც თეორიულისე პრაქტიკულ ჭრილში განიხილება და მოიცავს:

 • პრეტესტი
 • შესავალი გადასახადებში, ძირითადი ცნებები და განმარტებები, მოქმედი გადასახადების კლასიფიკაცია
 • საშემოსავლო და მოგების გადასახადები
 • საშემოსავლო და მოგების გადასახადების გადახდის წყაროსთან დაკავების წესი
 • გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციის განხილვა
 • არარეზიდენტის წყაროსთან დაბეგვრის თავისებურებები (ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების საერთაშორისო შეთანხმებების გათვალისწინება)
 • საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები (მიკრო, მცირე, ფიქსირებული)
 • მოგების გადასახადის ე.წ. ესტონური მოდელი
 • მოგების და საშემოსავლო გადასახადების წლიური დაბეგვრის პრინციპების ზოგადი მიმოხილვა
 • მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის განხილვა
 • დამატებული ღირებულების გადასახადი
 • დამატებული ღირებულების გადასახადის მოქმედების მექანიზმი
 • დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია
 • დღგ-ს დაბეგვრის ობიექტი
 • დღგ-ს ჩათვლა (გარდა ძირითადი საშუალებებისა)
 • დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე
 • არარეზიდენტის უკუდაბეგვრის დღგ
 • დღგ-ს დეკლარაციის განხილვა
 • აქციზის მიმოხილვა
 • იმპორტის გადასახადის მიმოხილვა
 • საბაჟო რეჟიმების დაბეგვრის ასპექტების განხილვა
 • ქონების გადასახადი
 • საწარმოთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა)
 • მიწის ქონების გადასახადი და ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი
 •  პრეტესტის განხილვა და საკონტროლო კითხვები
 • რეპორტალი და ფინანსური ანგარიშგება

ტრენერები

ტრენინგის ღირებულება

480 ლარი

რეგისტრაცია
Message body empty