სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს 2023-2024 წლის სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული კვლევითი პროექტები

30 ოქტომბერი, 2023

ტრანსფორმაცია გარდამავალ პერიოდში: ევროპული ინტეგრაცია და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პერსპექტივები

 • პროექტის წარმდგენი: ევროპული ინტეგრაციის კვლევითი ცენტრი
 • დარგი/მიმართულება: ინტერდისციპლინარული

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  მიგრაციისა და ფსიქოლოგიური თავისებურებების  კვლევა

 • პროექტის წარმდგენი: ელისო კერესელიძე
 • დარგი/მიმართულება: ფსიქოლოგია

მორალური ზიანის ანაზღაურების საფუძვლები და მისი ოდენობის განსაზღვრის მექანიზმები

 • პროექტის წარმდგენი: ნათია მახათაძე
 • დარგი/მიმართულება: სამართალი

ძირითადი უფლებები - საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავის სამეცნიერო კომენტარი

 • პროექტის წარმდგენი: ანა ფირცხალაშვილი 
 • დარგი/მიმართულება: სამართალი

სტუდენტთა ირაციონალურ რწმენას, სტრესის ნეიროფიზიოლოგიასა და კოგნიტიურ რესურსებს შორის კავშირის დადგენა სტრესის ეფექტური მართვის მიზნით

 • პროექტის წარმდგენი: მაია ადვაძე, გიორგი დონაძე
 • დარგი/მიმართულება: ინტერდისციპლინარული

ეკოლოგიური  გამოწვევები  და  მედიის  როლი

 • პროექტის წარმდგენი: თინათინ ზაქარაშვილი
 • დარგი/მიმართულება: ჟურნალისტიკა

სკოლამდელი განათლების ალტერნატიული ფორმები და სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 • პროექტის წარმდგენი: თათია პაჭკორია
 • დარგი/მიმართულება: ინტერდისციპლინარული

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების დროში მოქმედების ეფექტი

 • პროექტის წარმდგენი: გივი ლუაშვილი
 • დარგი/მიმართულება: სამართალი