English
EN GE
                          კონკურსი რუსულ ენაში      
                          კონკურსი - ეკონომიკა    
                          კონკურსი - მარკეტინგი       
                         კონკურსი - ჟურნალისტიკა  
                        კონკურსი ბიზნესი-მენეჯმენტი                 
                    კონკურსი ინგლისურენოვანი ბიზნესი 
                         კონკურსი ტურიზმი  
                        კონკურსი ფსიქოლოგია         
                         კონკურსი მედიცინა           
                       კონკურსი ინგლისურ ენაში                                   
       კონკურსი ფინანსები და საბუღალტრო აღრიცხვა