|

სახელი, გვარი:
გია კავთელიშვილი

პოზიცია
რექტორი

ელ. ფოსტა

ტელ:
0

ადმინისტრაცია
» სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
» საფინანსო სამსახური
» სტუდენტის საქმეთა მენეჯერები
» იურიდიული სამსახური
» დამსაქმებელთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთ
» ქონებისა და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახუ
» საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
» სამედიცინო სამსახური
» კულტურისა და სპორტის განვითარების სამსახური
» უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის სამსახური

პერსონალი
» აკადემიური პერსონალი
» მოწვეული ლექტორები

იურიდიული ცნობარი
» ნორმატიული დოკუმენტები

სტუდენტური თვითმართველობა

ბიბლიოთეკა

სარედაქციო კოლეგია
საბანკო რეკვიზიტები
სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ"
საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი
GE86BG0000000253556001 GEL
(გვარი, სახელი, მამის სახელი, მიუთითეთ რომელი კურსის გადასახადია)